In hoa don - In hóa đơn

Thủ tục đăng ký in hóa đơn

Published on 01 Tháng Mười 2011 by in Thủ tục in hóa đơn

0
Căn cứ quy định tại điểm 2 mục V Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày
30/12/2002 của BTC hướng dẫn thì hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nàgy
30/12/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn
.
Thì :

Thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn tự in.

Thủ tục đăng ký mẫu hoá đơn tự in.

Đối với Tổng công ty, tập đoàn, liên hiệp có nhiều Công ty, xí nghiệp,
đơn vị, chi nhánh đóng ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc TW thì đăng ký
sử dụng hoá đơn tự in với Tổng cục Thuế, đối với các tổ chức, cá nhân
khác đăng ký tại các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TW (theo mẫu
đính kèm).

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đăng ký sử dụng hoá đơn tự in theo quy định sau:

a- Công văn đăng ký sử dụng hoá đơn tự in (đối với tổ chức sản xuất,
kinh doanh) hoặc đơn đăng ký sử dụng hoá đơn tự in (đối với hộ sản xuất,
kinh doanh) – theo mẫu đính kèm.

b- Mẫu hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế, mẫu hoá đơn phải có các
chỉ tiêu như: Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ, mã số thuế, ký hiệu, số hoá
đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị mua hàng; tên hàng hoá, dịch
vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất thuế GTGT, tiền
thuế GTGT (nếu có), tổng cộng tiền thanh toán, in theo văn bản số:…
ngày… tháng… năm… của cơ quan thuế và tên nhà in hoá đơn. Những
nội dung đặc thù, biểu tượng của đơn vị có thể được đưa vào mẫu hoá đơn.
Nếu tổ chức, cá nhân cần sử dụng hoá đơn song ngữ thì in tiếng Việt
trước, tiếng nước ngoài sau.

c- Sơ đồ địa điểm sản xuất, kinh doanh, văn phòng giao dịch do tổ chức,
cá nhân tự vẽ có xác nhận và cam kết của người đứng đầu tổ chức, cá nhân
về: Địa chỉ, số nhà, đường phố (đối với thành phố, thị xã), địa điểm
thôn, xã… (đối với nông thôn) để theo dõi giao dịch, quản lý. Khi thay
đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh, văn phòng giao dịch, trong vòng 10
ngày, tổ chức, cá nhân phải lập lại sơ đồ mới. Nếu tổ chức, cá nhân thuê
địa điểm sản xuất, kinh doanh, văn phòng giao dịch thì phải xuất trình
hợp đồng thuê nhà, có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn (để đối
chiếu) và bản Photocopy để cơ quan thuế lưu.

d- Các bản sao không phải công chứng:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh.

– Chứng minh nhân dân (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp
luật) của người đứng đầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

đ- Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản chính kèm theo bản Photocopy.

Cơ quan thuế sau khi nhận hồ sơ đăng ký sử dụng hoá đơn tự in của tổ
chức, cá nhân, trong vòng 05 ngày (ngày làm việc) phải có trách nhiệm
kiểm tra hồ sơ theo quy định về sự tồn tại thực tế của tổ chức, cá nhân
đăng ký tự in hoá đơn để làm thủ tục chấp thuận việc đăng ký mẫu hoá đơn
tự in.

Khi thay đổi mẫu hoá đơn, tổ chức, cá nhân phải đăng ký lại.

Đăng ký lưu hành mẫu hoá đơn tự in.

Hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự in phải đăng ký lưu hành mẫu hoá đơn với
cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng hoá đơn gồm: Ký hiệu, số lượng, số hoá
đơn (từ số… đến số…). Cơ quan thuế căn cứ vào nhu cầu sử dụng hoá
đơn và việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng hoá đơn của tổ chức,
cá nhân mà quy định số lượng hoá đơn tự in được đăng ký lưu hành sử dụng
theo từng kỳ từ 1 tháng đến 3 tháng. Trước khi in hoá đơn đợt mới phải
báo cáo việc sử dụng hoá đơn in đợt cũ và đăng ký in mới với cơ quan
thuế về ký hiệu, số lượng, số thứ tự hoá đơn.

Leave a Reply