0

Đây là một mục tiêu quan trọng mà ngành Thuế đề ra trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020. Theo đó,  trong năm 2011, ngành thuế sẽ triển khai mở rộng hệ thống nhận tờ khai thuế qua mạng và khai thuế trực tuyến cho khoảng 40.000 doanh nghiệp; thí điểm […]

Continue Reading