0

1. Thủ tục Đăng ký mẫu hoá đơn tự in (Mức 2). 1. Trình tự thực hiện: Cơ sở kinh doanh sau khi đăng ký thuế, nếu có nhu cầu tự in hoá đơn thì đem mẫu đã thiết kế đến Cục thuế để đăng ký tự in hoá đơn 2. Cách thức thực hiện: […]

Continue Reading

0

Công văn số 4271/BTC-TCT ngày 01/4/2011 của Bộ Tài chính về việc thời hạn thông báo phát hành in hoá đơn BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 4271/BTC-TCT V/v thời hạn thông báo phát hành hóa đơn Hà Nội, […]

Continue Reading