In hoa don - In hóa đơn
0

Tổng cục Thuế vừa ban hành Quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong công tác phân tích thông tin đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng in hóa đơn (Quy trình 2141).

1352460

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Về thu thập, xử lý thông tin về người nộp thuế, thực hiện thông qua việc tổng hợp, phân tích cơ sở dữ liệu ngành thuế như: hồ sơ đăng ký thuế; hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế; báo cáo tài chính doanh nghiệp; thông tin về tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn của người nộp thuế; thông tin về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh của người nộp thuế; thông tin về việc chấp hành pháp luật về thuế của người nộp thuế; thông tin về thanh tra, kiểm tra người nộp thuế; và từ các nguồn thông tin bên ngoài như: Hải quan và Kho bạc Nhà nước; Thanh tra tài chính; Uỷ ban chứng khoán; Cục quản lý giá; Kiểm toán Nhà nước; Thanh tra chính phủ; Ngân hàng Nhà nước; các cơ quan quản lý thuộc Bộ, ngành, hiệp hội ngành nghề kinh doanh…

Bộ phận quản lý rủi ro tại cơ quan Thuế thực hiện khai thác thông tin dữ liệu về người nộp thuế từ các nguồn thông tin nêu trên để phục vụ công tác áp dụng quản lý rủi ro trong phân tích thông tin đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn.

Về sử dụng Bộ tiêu chí đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn ban hành theo Quyết định số 253/QĐ-BTC ngày 20/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được áp dụng thống nhất tại cơ quan thuế các cấp để đưa ra danh sách các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro. Trường hợp có sự thay đổi thì áp dụng theo Bộ tiêu chí mới ban hành.

Về đánh giá, phân loại doanh nghiệp và lựa chọn người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn được thực hiện tự động trên Ứng dụng quản lý rủi ro của ngành thuế và theo từng Cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp. Hoặc trên cơ sở thông tin quản lý rủi ro được cập nhật trên Ứng dụng quản lý rủi ro tại thời điểm đánh giá và các tiêu chí, chỉ số phân tích thông tin đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn.

Thùy Linh

Leave a Reply